Ochrana osobních údajů

Jedná se o výtah, úplné znění naleznete na: https://www.praha.eu/jnp/cz/provozni_podminky/index.html

Osobní údaje

3.1. Informace o zpracování osobních údajů

3.1.1 Zpracování osobních údajů. Při provozu Portálu dochází ze strany Města jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů – fyzických osob, kteří jsou registrováni podle článku 2.3.

3.1.2 Účel zpracování osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je plnění zvláštní smlouvy o používání Portálu uzavřené mezi Uživatelem a Městem, tj. umožnění využívání Portálu a jeho funkcí subjekty údajů, zajištění provozu, rozvoje a bezpečnosti Portálu a poskytování informací subjektům údajů o prováděném zpracování osobních údajů. Město nezpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedené v odst. 3.1.1 pro komerční nebo obchodní účely. Město zejména bez předchozího souhlasu subjektů údajů či bez zákonného zmocnění neprodá, nevymění či jinak nezpřístupní zpracovávané osobní údaje třetím osobám; uvedené se netýká anonymních údajů, které v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určitému nebo určitelnému subjektu údajů.

3.1.3 Rozsah zpracovávaných osobních údajů Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a)  u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, číslo karty opencard (pokud je tento údaj poskytnut), adresa pro doručování (pokud je tento údaj poskytnut), telefonní číslo (pokud je tento údaj poskytnut), emailová adresa, přihlašovací údaje pro přístup na Portál a údaje shromážděné či generované při využívání Portálu subjektem údajů;

b)  nad rámec osobních údajů uvedených pod bodem (i) jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro zpřístupnění funkcí Portálu, které subjekt údajů využívá; o konkrétním rozsahu takto zpracovávaných údajů je subjektu údajů informován vždy při prvním přístupu k příslušné funkci Portálu; pro odstranění pochybností platí, že tyto údaje jsou zpracovávány pouze za předpokladu zpřístupnění konkrétní funkce Portálu na žádost subjektu údajů.

3.1.4 Doba zpracování osobních údajů.Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného subjektu údajů na Portál.

3.1.5 Další informace o zpracování osobních údajů.

a) Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

b) Zpracovatelé osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Město pověřilo zpracováním osobních údajů subjektů údajů a se kterými uzavřelo písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů; aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný na Portálu.

c) Příjemci osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpřístupňovány pouze příslušným zpracovatelům osobních údajů uvedeným pod bodem b).

3.1.6 Poučení o právech subjektů údajů

a) Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo požádat Město o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Město oprávněno požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

b) Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Městu své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Městu osobní údaje, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací.

c) Další práva subjektů údajů.  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Město provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat Město o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Město odstranilo takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Město neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Město žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

3.1.7 Oprávnění ke zpracování osobních údajů. Město je oprávněno zpracovávat osobní údaje dle těchto Podmínek bez souhlasu jejich subjektů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Městem.

3.1.8 Ukončení zpracování osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace na Portál v souladu s těmito Podmínkami.

3.1.9 Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace. Po ukončení registrace na Portál mohou být osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Města, příjemce osobních údajů, subjektů údajů nebo jiné dotčené osoby.

3.1.10 Ukončení zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli v průběhu trvání registrace na Portál požádat Město o ukončení zpracování jeho osobních údajů v rozsahu adresa pro doručování, emailová adresa, telefonní číslo a/nebo číslo opencard. V takovém případě však Město nebude moci poskytovat subjektu údajů služby podmíněné zpracováním příslušného osobního údaje. Registrace na Portál a možnost subjektu údajů využívat služby Portálu, které nejsou podmíněny zpracováním těchto osobních údajů, není ukončením zpracování těchto osobních údajů dotčena.

3.2. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Město s dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy oou@praha.eu.

4. Bezpečnostní politika Portálu

4.1. Odpovědnost Uživatele

4.1.1 Odpovědnost Uživatele. Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje Portál, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z Portálu; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Město doporučuje Uživatelům, aby při používání Portálu měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.

4.1.2 Odpovědnost za elektronicky přenášená data. Město vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na Portál či stahována z Portálu, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Město však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na Portál nebo stahována z Portálu, třetí osobou.

4.1.3 Povinnost chránit přihlašovací údaje. Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Město nepožádá Uživatele o sdělení jeho hesla za jiným účelem, než je umožnění registrovaného přístupu na Portál. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Portál, je o tom povinen Město neprodleně informovat. Pokud Uživatel používá k registrovanému  přístupu na Portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4.2 Shromažďování údajů při používání Portálu

4.2.1 Automatický sběr informací při používání Portálu. Obdobně jako při používání jiných internetových stránek, dochází při používání Portálu k automatickému shromažďování následujících informací:

a) IP (Internet Protocol) adresa poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přidělenou IP adresu;

b) plné doménové jméno poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přiděleno doménové jméno;

c) používaný typ prohlížeče (jako je například Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror apod.) a operačního systému na počítači používaném pro přístup na Portál;

d) datum a čas navštívení Portálu;

e) internetové stránky, které byly navštíveny v rámci Portálu, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích;

f) adresy URL internetových stránek navštívených před návštěvou Portálu (lze-li je identifikovat).

4.2.2 Využití automaticky shromážděných informací. Město využívá informace shromážděné podle odstavce 4.2.1 k zajištění provozu Portálu, konkrétně k identifikaci výkonové potřeby na místě instalace, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli, zajištění bezpečnosti Portálu, ke statistickým účelům a za účelem zvyšování úrovně Portálu a jeho funkcí. Automaticky shromážděné informace podle odstavce 4.2.1 jsou anonymizovány a nelze je tedy vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.

4.2.3 Informace poskytnuté přímo Uživateli. Uživatel může při používání Portálu poskytnout Městu další informace např. prostřednictvím elektronické pošty, elektronického formuláře či personalizováním Portálu podle svých požadavků. Tyto informace mohou být Městem využity pouze v souladu s účelem, za kterým byly Uživatelem Městu poskytnuty.

4.2.4 Údaje nezbytné pro využívání funkcí Portálu. Využívání některých funkcí Portálu může být podmíněno poskytnutím dodatečných údajů ze strany Uživatele; v takovém případě je tato informace, včetně rozsahu potřebných údajů, uvedena u příslušné funkce Portálu. Poskytnuté údaje mohou být Městem zpracovávány pouze pro účel umožnění využívání příslušné funkce Portálu Uživatelem.

4.3 Soubory cookie

4.3.1 Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které jsou využívány pro rozlišení Uživatelů a zjišťování informací během opakujících se návštěv Portálu Uživatelem. Používání souborů cookie je standardní praxe mezi provozovateli internetových stránek. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale nastavením preferencí prohlížeče lze soubory cookie odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud Uživatel příjímání souborů cookie odmítne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce Portálu dostupné nebo se Portál nemusí správně zobrazit.

4.3.2 Dočasné soubory cookie. Při provozu Portálu jsou používány tzv. dočasné soubory cookie, které po ukončení používání Portálu a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na pevném disku počítače.

4.3.3 Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie po ukončení práce a uzavření prohlížeče zůstávají uložené na pevném disku počítače. Portál nepoužívá trvalé soubory cookie, pokud se však Uživatel zaregistruje na Portálu, bude použit trvalý soubor cookie pro usnadnění registrovaného přístupu Uživatele.

4.4 Webová návěští

4.4.1 Webová návěští. Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači Uživatele číst určité typy informací, například číslo souboru cookie, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že je odmítnuto přijímání odpovídajících souborů cookie.

4.4.2 Používání webových návěští Portálem. Portál používá webová návěští pro účely identifikace použitelnosti, výkonu a účinnosti Portálu, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli a všeobecné doplnění a vylepšení funkcí Portálu.

4.5 Zasílání obchodních sdělení

4.5.1 Zasílání obchodních sdělení. Vysloví-li s tím Uživatel souhlas, budou mu na jeho emailovou adresu zasílána obchodní sdělení týkající se používání Portálu. V případě neudělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení či odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení podle odstavce 4.5.2 nebudou taková sdělení Uživateli zasílána.

4.5.2 Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu oou@praha.eu.

4.6 Elektronický podpis

4.6.1 Elektronický podpis. Některé funkce Portálu mohou být využity za předpokladu, že se Uživatel identifikuje elektronickým podpisem založeným na tzv. kvalifikovaném certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Taková skutečnost je vždy uvedena u příslušné funkce Portálu.

4.6.2 Získání kvalifikovaného certifikátu. Kvalifikovaný certifikát lze získat na základě žádosti podané u některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb a za podmínek stanovených tímto poskytovatelem.

4.7 Šifrování přenosu dat

Některé funkce Portálu využívají protokol https, který umožňuje zabezpečený přenos dat a komunikaci s Portálem. Taková skutečnost je vždy uvedena u příslušné funkce Portálu.

5. Odpovědnost

5.1 Města odpovědnost za obsah Portálu

5.1.1 Obsah umístěný na Portál Městem. Město vyvíjí úsilí k tomu, aby na Portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Město však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na Portálu. Informace uvedené na Portálu slouží pouze jako všeobecný zdroj informací a Uživatelé by se na ně neměli spoléhat jako na výlučný informační zdroj, aniž by jej porovnali s jinými zdroji informací. Portál může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.

5.1.2 Obsah umístěný na Portál třetími osobami. Město není odpovědné za obsah Portálu, pokud byl tento obsah umístěn na Portál třetí osobou bez vědomí Města nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

5.1.3 Změna obsahu Portálu. Město je oprávněno, nikoli však povinno, kdykoli změnit obsah Portálu.

5.1.4 Odstranění obsahu Portálu. Město je oprávněno kdykoli odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům Města. Město je zejména oprávněno odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

5.2 Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

Portál obsahuje odkazy na webové stránky odlišné od Portálu. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Portál. Město nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky Portálu. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje Portál, nepodléhají kontrole Města a Město nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Město neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Město neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.

5.3 Odpovědnost za škodu

Město nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Města výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebo která byla Uživateli způsobena úmyslně zaměstnanci či zástupci Města.

6. Závěrečná a přechodná ustanovení

6.1 Neplatnost ujednání

Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vynutitelná.

6.2 Jurisdikce  

Portál je umístěn a provozován v České republice a veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů souvisejících s používáním Portálu jsou příslušné české soudy.

6.3 Změna Podmínek  

Město si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. V případě změny části 3. těchto Podmínek „Osobní údaje“ či části 4. těchto Podmínek „Bezpečnostní politika Portálu“ bude Město o chystané změně předem informovat registrované Uživatele prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele, jestliže Uživatel tuto emailovou adresu sdělil. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Portál i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen Portál nepoužívat a pokud je registrovaným Uživatelem, ukončit svou registraci podle věty první odstavce 2.4.2.

6.4 Účinnost Podmínek  

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2012.